Biblija obezbeđuje 10 ključnih indikatora koji određuju da li je neka osoba zaista primila vizije od Boga. Ti faktori su:

1. Predviđanja pravog proroka se obistinjuju. (Jeremija 28,9.)

2. On daje slavu Bogu, a ne sebi (Jovan 16,13)

3. On ne daje svoje lično tumačenje (2. Petrova 1,20.21.)

4. On ukazuje na greh (Mihej 3,5-8.)

5. On upozorava na sud (Isaija 24,20.21.)

6. On prosvetljuje crkvu (1. Korinćanima 14,3.4.)

7. Njegova poruka je u saglasnosti sa Biblijom (Isaija 8,20.)

8. On uči da je Isus došao u telu. (1. Jovanova 4,1-3.)

9. On ima Hristov karakter (Matej 7,16-20.)

10. On se pokorava Božjoj volji (5. Mojsijeva 18,18.)

 

Moderni spiritisti ne ispunjavaju ove uslove. Njihova predviđanja se često ne ostvare. Oni su često više zainteresovani za sticanje slave nego da proslavljaju Boga. Oni veoma retko ukazuju na greh ili upozoravaju na sud. Oni često propagiraju astrologiju, čitanje sudbine sa dlana,  reinkarnaciju i prizivanje duhova – a sve je to osuđeno u Božjoj reči.

Šta više, oni se ne pridržavaju biblijskog učenja, niti uče hrišćansku nauku o utelovljenju Isusa Hrista. Posledice njihovog učenja kao i njihovog  života su često veoma različite od učenja Biblije. Isus je za njih rekao: „Čuvajte se od lažnih proroka, koji dolaze k vama u odelu ovčijem, a unutra su vuci grabljivi. Po rodovima njihovim poznaćete ih.“ (Matej 7,15.16.)